Vedtægter

§ 1 Navn og forankring

Privatinstitutionens navn er Skovbørnehaven Livet med integreret småbørnehave og er hjemmehørende i Fredensborg kommune, beliggende i Humlebæk.


§ 2 Formål

Den private institution er oprettet efter Dagtilbudsloven § 19 stk. 5. og drives som privat institution.

Privatinstitutionen modtager børn i alderen 1,5 år – 6 år. Privatinstitutionen er et led i kommunens samlede generelle og forebyggende tilbud til børn. Privatinstitutionen skal leve op til de til enhver tid gældende krav og love, der er gældende inden for institutionsområdet.

Privatinstitutionens formål er at være dagtilbud for børn i alderen 1 år – 6 år og være åben for alle uanset race, religion og politisk anskuelse. Påvirkning, der sigter mod ensretning, må ikke finde sted. Privatinstitutionen skal arbejde for at fremme tolerance og medmenneskelighed.

Privatinstitutionens formål er, i samarbejde med forældre og børn at skabe et trygt og udviklende miljø, der støtter barnets udvikling. Gennem leg og aktiviteter skal der gives børnene mulighed for at fremme deres fantasi samt deres forståelse for mennesket, dyrene, naturen og samfundet.

Privatinstitutionens formål er at give børnene et trygt børneliv, hvor fællesskab og kammeratskab, på tværs af aldersgrupper, skal danne rammen for børnenes udvikling socialt, personligt, sprogligt og vidensmæssigt.

Privatinstitutionens arbejde tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, der løbende revideres.

 

§ 3 Institutionens Ledelse

Institutionen arbejder efter en to-strenget bestyrelsesmodel, der indebærer, at der både findes en institutionsbestyrelse og en forældrebestyrelse.

 

§ 4 Institutionsbestyrelsens ansvar og arbejde

Institutionsbestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens økonomi og drift, samt, i samarbejde med institutionsleder og forældrebestyrelse, fastlæggelse af den pædagogiske linje.

Institutionsbestyrelsens sammensætning besluttes af den til en hver tid værende ejergruppe på baggrund af ejerandel. Institutionsbestyrelsen kan ikke indskrænke den minimumskompetence, som forældrebestyrelsen har ifølge lovgivningen.

Institutionsbestyrelsen består af to bestyrelsesmedlemmer, heraf skal minimum ét medlem altid have en pædagogisk uddannelse.

Institutionsbestyrelsen fastlægger bl.a. følgende:

- Placering af åbningstiden, inden for de af kommunen godkendte rammer

- Ferielukning og fastsættelse af årlige lukkedage, inden for de af kommunen godkendte rammer

- Vedligeholdelsesplan

- Overførsel af midler mellem årene under visse betingelser

- Principper for personalesammensætningen inden for budgetrammen og inden for en pædagogisk ansvarlighed.

 

Institutionsbestyrelsen nedsætter et advisory board, som består af fem medlemmer. To af disse udgøres af to medlemmer fra forældrebestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden for forældrebestyrelsen. Derudover udpeges der tre medlemmer, som gerne må være eksterne personer, som ikke har børn i institutionen, men har en særlig tilknytning til området og/eller interesse i bevarelsen af Skovbørnehaven Livet. Udover disse deltager lederne i alle advisory boardmøder. Lederne har ikke stemmeret.

Ved uenighed i Institutionsbestyrelsen er det advisory boardet, som har den afgørende stemme.

 

§ 5 Forældrebestyrelsens ansvar og arbejde

Forældrebestyrelsen har indflydelse på:

- Principper for daginstitutionens arbejde

- Principper for anvendelse af en budgetramme

- Indstillingsret og ret til deltagelse i ansættelse af ledelsen i institutionen

- Indstillingsret til institutionsbestyrelsen i forbindelse med ansættelse af personale i daginstitutionen

 

Forældrebestyrelsen har flertal af valgte forældrerepræsentanter. Forældrebestyrelsen består af fem medlemmer. Tre medlemmer er forældre til børn i institutionen. Et medlem er medarbejderrepræsentant, og et medlem er fra institutionsbestyrelsen. Udover institutionsbestyrelsens medlemmer vælges en suppleant for forældrerepræsentanterne og en suppleant for medarbejderrepræsentanten samt en suppleant fra institutionsbestyrelsen. Suppleanten for institutionsbestyrelsesmedlemmerne og medarbejderrepræsentanten vælges for et år ad gangen.

 

Valg af forældrebestyrelsesrepræsentanter

Tre af forældrebestyrelsens medlemmer vælges af og blandt forældre med børn i institutionen på et forældremøde og sidder i bestyrelsen i to år ad gangen.

Det tilstræbes, at forældrerepræsentanterne vælges for to år ad gangen forskudt i forhold til hinanden. Ved første valg til bestyrelsen vælges to forældre for to år og en forælder for et år, således at der efterfølgende kan være en forskydning mellem valg af forældrerepræsentanter.

Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen.

Fastansatte medarbejdere og vikarer i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Samtlige ovenstående medlemmer af forældrebestyrelsen har stemmeret.

En medarbejderrepræsentant vælges på et personalemøde af og blandt alle fastansatte medarbejdere i institutionen, bortset fra lederen. Valgperioden er to år.

Medarbejderrepræsentanten deltager i møderne med stemmeret.

I afskedigelsessager samt andre personalesager, med undtagelse af ansættelse af nyt personale, er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen inhabil.

 

Valgprocedure

Valg til forældrebestyrelsen sker ved simpelt stemmeflertal, det vil sige valgt er den eller de personer med flest stemmer. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til bestyrelsen, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

Ved valg af forældrerepræsentanter kan der afgives én stemme pr. barn i institutionen. Stemmeberettiget er de forældre, der har forældremyndighed over barnet. Der kan i særlige tilfælde tildeles andre stemmeret f.eks. plejeforældre. Der kan stemmes via fuldmagt.

 

Konstituering og beslutninger

Forældrebestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand på det førstkommende møde efter valg til bestyrelsen. Konstitueringen foretages senest 14 dage, efter der har været afholdt valg til bestyrelsen.

 

Tavshedspligt

Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt.

Denne tavshedspligt fortsætter, efter at vedkommende er udtrådt af bestyrelsen.

Bestyrelsen er forpligtiget til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer herom. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

Det er bestyrelsens opgave at sørge for, at nye medlemmer får kendskab til nærværende vedtægt.

 

Forældrebestyrelsens beslutninger

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed har bestyrelsesformanden den afgørende stemme.

Bestyrelsen kan kun udøve sin virksomhed ved sine møder.

 

Protokol

Over forældrebestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

 

Inhabilitet

I forældrebestyrelsesarbejdet gælder almindelige inhabilitetsregler. Det vil sige, at hvis et bestyrelsesmedlem har særlige interesser i en sag – menneskelige eller økonomiske – skal vedkommende vige sit sæde, mens punktet behandles af den øvrige bestyrelse. Dette gælder ikke repræsentanten for institutionsbestyrelsen hvis denne er en del af ejergruppen.

 

Forretningsorden

Både institutions- og forældrebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsesmedlemmernes udtræden

Forældre

Et forældrevalgt medlem udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen eller af andre grunde, hvorefter suppleanter indtræder for den resterende del af valgperioden.


Medarbejder

En medarbejderrepræsentant udtræder af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse fra lederen/bestyrelsen.


Suppleant

Suppleanten indtræder som repræsentant for den resterende del af valgperioden.

 

§ 6 Lederens rolle i relation til bestyrelsens arbejde

Lederen deltager i institutionsbestyrelsesmøderne og er sekretær for bestyrelsen.

 

Mødeforberedelse

Det er institutionsbestyrelsens ansvar i samarbejde med bestyrelsesformanden for forældrebestyrelsen at forberede forældrebestyrelsesmøderne og være ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden og referat.

 

Lederens ansættelse og afskedigelse

Institutionens leder ansættes og afskediges af institutionsbestyrelsen. Øvrige ledelsesansatte ansættes ligeledes af institutionsbestyrelsen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret vedr. ansættelse af fast personale.

 

§ 7 Pædagogisk og administrativ ledelse

Lederen varetager under ansvar over for institutionsbestyrelsen den daglige pædagogiske og administrative ledelse af institutionen.


Personaleforhold

Lederen i privatinstitutionen skal have pædagogisk uddannelse, og personalesammensætningen skal være ansvarlig og som minimum følge lovgivningens krav på området.

Ved ansættelse skal der indhentes referencer fra tidligere arbejdspladser og børneattester.

Ved ansættelse skal der desuden indhentes straffeattest. Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning/erhvervspraktik.

Personalet har tavshedspligt og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

 

Andre ansættelser og afskedigelser

Ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale samt økonomiske dispositioner varetages af lederen efter institutionsbestyrelsens delegation og bemyndigelse samt forældrebestyrelsen i det omfang defineret i lovgivningen / §3 i nærværende vedtægt.

 

Pædagogiske læreplaner

Lederen er i henhold til lovgivningen ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan.

Lederen skal inddrage institutionsbestyrelsen samt forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan.

 

Børnemiljøvurdering

Lederen er i henhold til lovgivningen ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen.

Lederen skal inddrage bestyrelserne i arbejdet med børnemiljøvurderingen.


Åbningstid

Privatinstitutionen har åbent alle hverdage fra kl. 7:30 – 17:00. Fredag dog fra 7:30 – 16:00. Forældrebestyrelsen kan, i samarbejde med lederen, vælge at ændre den daglige åbningstid i forbindelse med ændrede behov i forældregruppen.

Ændring af åbningstid skal varsles forældrene med mindst tre måneder.

 

Optagelse i institutionen

Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn. Ventelisten står åben for alle børn, også for børn med særlige behov.

Ved henvendelse til institutionen udleveres skema til indmeldelse. Optagelse i privatinstitutionen sker på baggrund af venteliste – anciennitet, dog vil søskende nyde fortrin.

Ved optagelse i institutionen betales der et indmeldelsesgebyr. Institutionsbestyrelsen fastsætter beløbets størrelse én gang årligt. 


Opsigelse / udmeldelse

Forældrene kan opsige institutionspladsen skriftligt med en måneds varsel til en måneds udgang.

Opsigelse fra privatinstitutionen side kan finde sted ved restance i forældrebetalingen. Opsigelse kan i disse tilfælde ske med en måneds varsel til en måneds udgang. Forinden skal forældrene have modtaget rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse. Der kan i helt specielle tilfælde finde opsigelse sted, hvis der er tale om et så dårligt samarbejde mellem forældre og privatinstitutionen, at privatinstitutionens arbejdsklima bliver betydeligt påvirket.


Forældrebetaling

Institutionsbestyrelsen fastlægger forældrebetalingens størrelse.

Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen samt regler om søskenderabat, er også gældende for privatinstitutionen. Det påhviler lederen af privatinstitutionen at gøre forældrene bekendt med reglerne om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen.

Privatinstitutionen varetager selv opkrævning af forældrebetalingen.


§ 8 Bestyrelsens arbejde og beslutningskompetence

Institutionens formål

Institutionsbestyrelsen påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid er gældende for institutionens ledelse og drift.

  

Aftaler udover almindelig drift

Indgåelse og ophævelser af aftaler, der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift, kræver tilslutning fra samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.

 

Økonomi

Privatinstitutionens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

 

Beslutninger om institutionens kapital

Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.

 

Forældrebestyrelsen lever kun i møder

Forældrebestyrelsen kan kun træffe beslutninger i bestyrelsesmøder.

 

§ 9 Plan for det pædagogiske arbejde

Lederen udarbejder en plan for det pædagogiske arbejde, i samarbejde med institutionens faste personale og til godkendelse i forældre- og institutionsbestyrelsen

Planen skal omhandle:

- Pædagogiske principper i henhold til den overordnede målsætning

- Handlingsplan for udmøntning af de pædagogiske principper

- Mål og handleplan for forældresamarbejdet.

 

§ 10 Afholdelse af møder i forældrebestyrelsen

Mindst 4 møder årligt

Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder årligt. I samarbejde med lederen indkalder formanden til og leder møderne.

 

Indkaldelsesvarsel

Der indkaldes til møderne med mindst 2 ugers varsel, hvoraf dagsorden skal fremgå.

 

Deltagelse i bestyrelsesmøderne

Bestyrelsen kan beslutte at indbyde andre til at deltage i møderne.

 

Bestyrelsens adgang til at kræve afholdelse af møder

Et flertal af forældrebestyrelsens medlemmer kan forlange afholdelse af møde ved henvendelse til formanden. I tilfælde af formandens afgang, bortrejse, sygdom gennem længere tid el.lign. træder næstformanden i funktion som formand.

 

Forældrenes adgang til at kræve ekstraordinære forældremøde

Hvis en forældregruppe på mindst 1/3 del af forældrene ønsker det, skal der afholdelses ekstraordinært forældremøde. Mødet skal indkaldes med mindst 10 dages varsel. Forældrene kan ved mødet rejse relevante sager til debat i plenum, eller udspørge forældrebestyrelsen om særlige problemstillinger.

 

Mistillidsvotum

Et flertal af forældrene til et forældremøde stemmer for et mistillidsvotum til den siddende forældrebestyrelse, skal samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer fratræde deres sæde i bestyrelsen. Herefter vælges en ny forældrebestyrelse. En repræsentant fra den gamle bestyrelse kan gennemgå bestyrelsens sager med den nye forældrebestyrelse, så vigtig viden ikke går tabt.

 

§ 11 Honorering

Forældrebestyrelseshvervet er ulønnet.

 

§ 12 Hæftelse

Institutionen hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionen påhvilende gældsforpligtigelser.

Forældrebestyrelsen eller institutionslederen kan ikke forpligte institutionen overfor tredjemand førend der er givet tilladelse fra tegningsberettigede/institutionsbestyrelsen

 

§ 13 Vedtægtsændring

Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige institutionsbestyrelsens medlemmer.

Derudover skal vedtægtsændringen godkendes af Fredensborg kommune.

 

§ 14 Ophør

Nedlæggelse af institutionen kræver tilslutning fra samtlige institutionsbestyrelsesmedlemmer.